Nolikums par naudas balvas piešķiršanu sportā


Nolikums par naudas balvas saņemšanu  sportā.....  

 

 

 

 

 

 

 APSTIPRINĀTS

ar Jēkabpils pilsētas domes

09.04.2015. lēmumu Nr.101

(protokols Nr.8, 2.§)

                                                                                   

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru

 

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu,

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 4., 5.un 6.punktu, 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas Jēkabpils pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu pedagogiem par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu valsts konkursos, Jēkabpils pilsētas māksliniekiem, amatiermākslas kolektīviem, Jēkabpils pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās, profesionālās ievirzes, interešu izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu pedagogiem, mākslinieciskajiem vadītājiem, koncertmeistariem, kormeistariem, par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga skatēs, konkursos, festivālos, Jēkabpils pilsētas sportistiem un viņu treneriem par izciliem sasniegumiem valsts vai starptautiskā mēroga sporta sacensībās, ja iegūtas godalgotas vietas un/vai atzinības.    

2. Naudas balvas piešķir ar Jēkabpils pilsētas domes lēmumu, ņemot vērā Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas lēmumu.  

II.   Naudas balvu piešķiršana izglītībā   

III.  Naudas balvu piešķiršana kultūrā

IV.   Naudas balvu piešķiršana sportā

23. Par izciliem sasniegumiem sportā sportistiem un treneriem piešķir Pateicības rakstu un naudas balvu. 

24. Naudas balvas (pēc nodokļu nomaksas) tiek piešķirtas sportistiem, viņu treneriem, veterānu sporta kustības dalībniekiem individuālajos un komandu sporta veidos, kā arī nacionālo izlašu sportistiem, kas pārstāv Jēkabpils pilsētu vai Latvijas Republikas sporta intereses olimpiskajās spēlēs, pasaules vai Eiropas čempionātā un valsts mēroga sacensībās, šādā apmērā skatīt šeit ... 

*  attiecīgo sporta veidu federāciju atzītās sacensības 

** bērniem, jauniešiem/junioriem visu čempionātu veidos pielieto koeficientus:

Juniori un A (vecākā) grupa – 1; B (vidējā) grupa – 0.75; C (jaunākā) grupa – 0.5; D (visjaunākā) grupa – 0.25

25. Komandu sporta veidos tiek apbalvotas komandas, kas kopvērtējumā izcīnījušas 1. - 4.vietu atkarībā no komandu skaita:

25.1.        Ja sacensībās piedalījās 3 komandas un ir iegūta 1.vieta;

25.2.        Ja 4-5 komandas – 1. - 2.vieta;

25.3.        Ja 6-9 komandas – 1. - 3.vieta;

25.4.        Ja 10 un vairāk komandas – 1. - 4.vieta (par 4.vietu naudas balvu saņem 75% apmērā no 3.vietas naudas summas). 

26. Komandu sporta veidos katrs komandas dalībnieks saņem tādu pašu naudas balvu kā individuālajos sporta veidos.

27. Ja sportistam kalendārā gadā ir vairāki sasniegumi, par kuriem saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt piešķirta naudas balva, naudas balvu piešķir par vienu augstāko sportista sasniegumu.  

28. Sportista trenerim par sportista sagatavošanu attiecīgajā sporta disciplīnā, ja sportists ir ieguvis godalgotu vietu, piešķir naudas balvu 100% apmērā no sportista naudas balvas apmēra.

29. Sportista trenerim piešķir naudas balvu, ja treneris trenē sportistu ne mazāk kā 1 gadu un trenerim ir treniņgrupa Jēkabpils pilsētā.  

30. Ja treneris ir sagatavojis vairākus sportistus, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas, trenerim piešķir naudas balvu par vienu augstāko sportista sasniegumu šajos noteikumos noteiktā apmērā.

31.  Ja sportistu gatavojuši vairāki treneri, naudas balva sadalāma līdzīgās daļās. Pateicības rakstu pasniedz katram trenerim. 

32. Iesniegumu naudas balvas piešķiršanai par izciliem sasniegumiem sportā iesniedz treneri vai atbildīgie par sporta veidiem Jēkabpils sporta centram un Jēkabpils sporta skolai pēc olimpiādes, čempionāta vai sacensību norises, klāt pievienojot ziņas par dalību, tās pamatojot ar oficiāla dokumenta kopiju vai precīzu interneta adresi juridiskas personas mājaslapā. Jēkabpils sporta centrs un Jēkabpils sporta skola iesniedz Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejai izskatīšanai informāciju par īpašiem sasniegumiem sportā.  

 

V. Noslēguma jautājumi

33.  Apbalvošana notiek katru gadu svinīgā pasākumā. 

34.  Pateicības rakstu un naudas balvu pasniedz domes priekšsēdētājs vai viņa pilnvarota persona.

35.  Naudas balvas tiek piešķirtas gadskārtējā pašvaldības budžeta ietvaros. 

36. Izmaksājot naudas balvas, ievēro Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktos ierobežojumus. 

37. Atzīt par spēku zaudējušiem 21.06.2012. noteikumus „Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem izglītībā, sportā, kultūrā, un naudas balvu apmēru”.   

38. Šos noteikumus piemēro par īpašiem sasniegumiem, kas iegūti pēc 2014.gada 1.septembra. 

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

sociālos jautājumos                                 (personiskais paraksts)                                    J.Raščevskis